KDRUM APPLICATION

CHỌN THIẾT BỊ CHỌN NGÀY
×

Tùy chọn

ĐẦU:

CUỐI

{{ device.id_device }} - {{ device.device_name }}

NGƯỜI ĐĂNG KÝ: {{ device.signed_user }}

TẠO NGÀY: {{ device.create_at }}

TÌNH TRẠNG: {{ device.status }}

HOẠT ĐỘNG CUỐI: {{ device.last }}

{{ header }}
{{ alert.id }} {{ alert.id_device }} {{ alert.err_code }}